DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 พระยืน6106911.31554437.76596477.89547346.22
 พระบุ1973618.27185168.65200105.00211178.06
 บ้านโต้น3564512.641251713.603214814.952672910.86
 หนองแวง312268.33287155.23289279.34309237.44
 ขามป้อม3087123.052987625.503096822.013105517.74
 รวมทั้งหมด1,78324713.851,44916711.531,71520011.661,6441589.61
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 ตุลาคม 2561