DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง297144.7119763.0532551.5421083.81
 แสนตุ้ง5546111.014775812.165917212.1887912614.33
 วังตะเคียน246197.72238125.04254197.48232114.74
 ท่าโสม27862.16257145.4523993.77233125.15
 สะตอ30792.93278103.60322144.3522541.78
 ประณีต2243214.291992412.061832413.11347288.07
 เทพนิมิต241208.302302310.00183126.56222156.76
 ทุ่งนนทรี1992211.06168169.52197126.091621911.73
 รวมทั้งหมด2,3461837.802,0441637.972,2941677.282,5102238.88
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 มกราคม 2562