DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เบตง1,8091096.031,7581005.691,558281.801,527613.99
 ยะรม702425.98555274.86780567.18663426.33
 ตาเนาะแมเราะ6218714.0163111518.236778312.266247211.54
 อัยเยอร์เวง2937324.914217016.6387416819.221642817.07
 ธารน้ำทิพย์21911552.511869752.1522310044.841497248.32
 รวมทั้งหมด3,64442611.693,55140911.524,11243510.583,1272758.79
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 มีนาคม 2560