DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สามเงา348185.1716963.5524583.2720994.31
 วังหมัน2273414.982834515.902593814.673076019.54
 ยกกระบัตร438347.76420296.90413194.6042892.10
 ย่านรี177147.91181168.84165116.67172148.14
 บ้านนา751520.001212319.011202117.501182319.49
 วังจันทร์226177.5221394.23206115.3420583.90
 รวมทั้งหมด1,4911328.851,3871289.231,4081087.671,4391238.55
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 28 กุมภาพันธ์ 2560