DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา393194.83344205.81396215.30238125.04
 บางเตย1192621.8510954.591301813.851083128.70
 บางยาง19052.6318173.8718563.2417142.34
 บางแตน1763318.751623219.752023517.331745431.03
 บางพลวง3314212.692853110.882703011.11257197.39
 บางปลาร้า159138.18141149.93156106.41125118.80
 บางขาม1182924.581063331.131261612.7034720.59
 กระทุ่มแพ้ว16531.255120.00000.00641117.19
 รวมทั้งหมด1,50217211.451,33314310.731,4651369.281,17114912.72
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 เมษายน 2560