DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หนองละลอก5398415.586419715.13707649.05681507.34
 หนองตะพาน731419.18941414.891632817.182012713.43
 ตาขัน55020637.4550216532.873358926.573244714.51
 บางบุตร467408.57419307.16542336.09513326.24
 หนองบัว4289221.504045814.3654110419.225227213.79
 ชากบก58614725.0944110122.9049310821.913064815.69
 รวมทั้งหมด2,64358322.062,50146518.592,78142615.322,54727610.84
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 พฤษภาคม 2560