DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางละมุง4595111.116178513.785709416.4973610614.40
 หนองปรือ4,9744849.733,8613729.635,98866111.043,2452397.37
 หนองปลาไหล861445.11219219.59980292.961,134655.73
 โป่ง384389.9037851.32381102.62365236.30
 เขาไม้แก้ว391215.3710987.34374287.49391379.46
 ห้วยใหญ่1,54322714.71956394.081,55130719.791,26213210.46
 ตะเคียนเตี้ย1,226786.361,105958.60896738.15941889.35
 นาเกลือ501183.591,4391006.951,4441006.932,1761537.03
 รวมทั้งหมด10,3399619.298,6847258.3512,1841,30210.6910,2508438.22
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 31 มกราคม 2560