DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปากน้ำ2,638833.151,858623.341,246574.572,8261113.93
 สำโรงเหนือ3,3303129.372,9451826.183,4132507.322,35323710.07
 บางเมือง3,2091845.733,3862728.034,16642410.183,12134511.05
 ท้ายบ้าน696537.61112119.82832394.69476214.41
 บางปูใหม่1,367453.291,561352.24680182.651,832633.44
 แพรกษา339205.902,5381275.002,9231495.101,7661176.63
 บางโปรง7134.2319394.662754215.27289279.34
 บางปู53430.5650871.38433296.70231135.63
 บางด้วน735354.76753385.056347511.83787536.73
 บางเมืองใหม่71211115.5980610012.415969215.446189114.72
 เทพารักษ์3,4532427.013,3541945.783,3551404.173,6651925.24
 ท้ายบ้านใหม่2,9151224.192,6951084.012,8901695.853,3302477.42
 แพรกษาใหม่754466.10735587.89703628.8299913413.41
 รวมทั้งหมด20,7531,2596.0721,4441,2035.6122,1461,5466.9822,2931,6517.41
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 6 กุมภาพันธ์ 2560