DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หางดง10543.81417245.76560193.39575122.09
 หนองแก๋ว1753419.431813016.571744022.991763519.89
 หารแก้ว1622414.811783016.851852915.68193199.84
 หนองตอง2776724.193017524.923278425.693016621.93
 ขุนคง1732313.292133114.552433012.352783412.23
 สบแม่ข่า905156.67813948.15864350.001104944.55
 บ้านแหวน4447216.222756523.643587119.834286515.19
 สันผักหวาน1572817.831082220.373757319.474638919.22
 หนองควาย51010620.7850511422.5751413526.2642912529.14
 บ้านปง4285212.15435378.51473479.94442429.50
 น้ำแพร่2973812.792424418.182979230.983216219.31
 รวมทั้งหมด2,81849917.712,93651117.403,59266318.463,71659816.09
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มีนาคม 2560