DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง254124.72240145.8324983.2121273.30
 แสนตุ้ง791749.366828712.764925010.1689512413.85
 วังตะเคียน272155.51264197.20268259.33250176.80
 ท่าโสม268103.7321794.15291165.50241114.56
 สะตอ3023411.26329309.122883712.85332236.93
 ประณีต220219.55195189.23203199.362292611.35
 เทพนิมิต13353.76230114.78204167.842182411.01
 ทุ่งนนทรี1251310.40209167.66183137.10191199.95
 รวมทั้งหมด2,3651847.782,3662048.622,1781848.452,5682519.77
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 31 ธันวาคม 2561