DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กายูบอเกาะ4197417.662583814.733425917.253726617.74
 กาลูปัง3275516.823145015.923096220.061442718.75
 กาลอ2255022.223364413.103263711.352682910.82
 กอตอตือร๊ะ541120.3741514835.66601423.33601118.33
 โกตาบารู3025518.212573513.622273013.226957.25
 เกะรอ2746824.82692434.78571017.541903116.32
 จะกว๊ะ1285946.091476242.1823626.09572035.09
 ท่าธง2002512.5013396.77178116.18891011.24
 เนินงาม6657210.837088411.86300.001101210.91
 บาลอ53314026.2752716431.1256614124.9151913325.63
 บาโงย2739936.263118326.692839031.802878529.62
 บือมัง1317.6942815836.9244213029.414615211.28
 ยะต๊ะ1073128.974199121.723967518.941362115.44
 วังพญา602457.48693253.61651324.9253191.69
 อาซ่อง31410633.7638820653.0932313742.4132913340.43
 ตะโล๊ะหะลอ5423.701462617.818167.4110743.74
 รวมทั้งหมด4,49089319.895,5491,24722.474,26784019.693,72964817.38
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 กุมภาพันธ์ 2560