DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เบตง1,844673.631,880562.981,424674.711,843945.10
 ยะรม696608.62661558.32766729.40668456.74
 ตาเนาะแมเราะ70112017.1262411217.9562614222.6851510820.97
 อัยเยอร์เวง344308.72295217.123515615.952093416.27
 ธารน้ำทิพย์25211043.652109846.672299240.176350.00
 รวมทั้งหมด3,83738710.093,6703429.323,39642912.633,2412848.76
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 กุมภาพันธ์ 2560