DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สะเตง7,3596368.645,4435069.305,0223486.936,7985247.71
 บุดี1,08613812.711,02414113.771,03319819.171,02815815.37
 ยุโป883728.15822799.619219810.6491611112.12
 ลิดล575223.83547264.75497234.63538254.65
 ยะลา676365.331,061373.49637335.181,263352.77
 ท่าสาป873455.15860475.47881788.857268611.85
 ลำใหม่667507.50594549.096138814.36622528.36
 หน้าถ้ำ310144.5229841.3429082.76648274.17
 ลำพะยา329329.733504312.29363349.373694211.38
 เปาะเส้ง404143.47350246.86466469.87423327.57
 พร่อน5115811.35544386.994615912.80532509.40
 บันนังสาเรง7789412.086608913.4884514817.5174218324.66
 สะเตงนอก1,437946.541,37614710.681,453664.541,489583.90
 ตาเซะ28351.7728451.7628551.75272217.72
 รวมทั้งหมด16,1711,3108.1014,2131,2408.7213,7671,2328.9516,3661,4048.58
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 กุมภาพันธ์ 2560