DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา193147.25236208.47288217.29367318.45
 บางเตย1384230.4312875.4712743.1510243.92
 บางยาง213125.6319442.0619310.5215353.27
 บางแตน2372610.971994120.6018252.75182126.59
 บางพลวง3183310.38259218.113003110.3317942.23
 บางปลาร้า162106.17132129.0915785.10147106.80
 บางขาม1214436.361154740.871213528.931203730.83
 กระทุ่มแพ้ว6146.564524.4448918.755311.89
 รวมทั้งหมด1,44318512.821,30815411.771,4161148.051,3031047.98
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 24 เมษายน 2560