DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หนองละลอก61816126.0576413717.9371615421.5180713416.60
 หนองตะพาน2293615.7217317.6513215.382253716.44
 ตาขัน54623042.1256222940.7558921135.8259820734.62
 บางบุตร3628022.102153415.813444212.21424399.20
 หนองบัว5838815.0951911421.972062512.143574913.73
 ชากบก4487015.6363313120.7059314023.6153513324.86
 รวมทั้งหมด2,78666523.872,71064823.912,46157423.322,94659920.33
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2560