DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ท่าประดู่000.00000.00000.001095247.71
 เชิงเนิน1,33615111.301,3531037.611,12312911.491,6981357.95
 ตะพง1,087615.611,066353.28976171.74649264.01
 เพ2514919.522665721.4331411135.355487213.14
 แกลง65714822.53219198.682282611.402763211.59
 บ้านแลง36810428.264219823.283326018.073818622.57
 นาตาขวัญ2455622.861655332.12256207.812442510.25
 เนินพระ91110111.09911829.00966959.831,1401049.12
 กะเฉด430337.67475459.47440429.55384389.90
 ทับมา83411814.1576012216.0586314616.9282015518.90
 น้ำคอก1691810.653597621.173628423.203806817.89
 ห้วยโป่ง791799.99762547.091,026747.212,3691536.46
 มาบตาพุด610355.74931677.207878010.17995767.64
 สำนักทอง3477421.33341185.282793010.752202712.27
 รวมทั้งหมด8,0361,02712.788,02982910.337,95291411.4910,2131,04910.27
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2560