DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางละมุง641162.50458194.15484357.235377513.97
 หนองปรือ4,79375215.693,5962597.203,3772336.903,8673138.09
 หนองปลาไหล1,019666.48282248.5179611814.825318315.63
 โป่ง375266.93166106.02174179.7711965.04
 เขาไม้แก้ว435317.13452194.20931617.20451112.44
 ห้วยใหญ่1,551412.641,4621107.521,5151207.921,008474.66
 ตะเคียนเตี้ย961495.10855738.54886606.771,211746.11
 นาเกลือ6836910.103695815.725756811.835537112.84
 รวมทั้งหมด10,4581,05010.047,6405727.497,9006678.448,2776808.22
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 มกราคม 2560