DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บันนังสตา93035237.857438511.4478312115.4563513721.57
 บาเจาะ970808.25883525.89909677.37701318.57
 ตาเนาะปูเต๊ะ1,1601159.9197110410.711,04412511.971,2701017.95
 ถ้ำทะลุ2292711.791832714.75174105.752092511.96
 ตลิ่งชัน85121725.501,33923017.181,34022616.871,210806.61
 เขื่อนบางลาง44540.904745411.394294510.49498132.61
 รวมทั้งหมด4,58579517.344,59355212.024,67959412.703,8923699.48
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 กุมภาพันธ์ 2560