DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 อุ้มผาง2792810.043605114.17218104.591962512.76
 หนองหลวง5024.00481020.831273930.717279.72
 โมโกร56919734.621132824.7843016237.6749315631.64
 แม่จัน57215026.223907920.264819419.5481419423.83
 แม่ละมุ้ง611321.3122313.6447612.77143139.09
 แม่กลอง3438.821815.56921415.221581610.13
 รวมทั้งหมด1,56539325.1195117218.091,39532523.301,87641121.91
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 มีนาคม 2560