DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สามเงา384266.77311123.86389235.91351195.41
 วังหมัน245114.49882022.73305123.933044815.79
 ยกกระบัตร374328.567779.092893211.07351205.70
 ย่านรี177169.0439410.2652713.46176179.66
 บ้านนา711014.086234.84891112.361051211.43
 วังจันทร์217198.7630930.0012354.07229166.99
 รวมทั้งหมด1,4681147.77607559.061,247907.221,5161328.71
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 มีนาคม 2560