DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สะเมิงใต้2514.0014428.5728310.712100.00
 สะเมิงเหนือ891213.48551120.001132723.89951212.63
 แม่สาบ4037.5055814.551281914.8410687.55
 บ่อแก้ว77520826.8470621630.5967625137.1371726436.82
 ยั้งเมิน7279.729777.226457.811762212.50
 รวมทั้งหมด1,00123123.0892724626.541,00930530.231,11530627.44
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 23 ธันวาคม 2559