DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กบินทร์313278.63242208.26215198.84472398.26
 เมืองเก่า775729.29749739.75814637.74826708.47
 วังดาล4456715.064297016.324226515.404375111.67
 นนทรี3827319.114045914.60166148.439999.09
 ย่านรี5276812.90214209.357534.003907519.23
 วังตะเคียน1683923.211932512.95359205.57169148.28
 หาดนางแก้ว3095216.83305216.89269217.81233146.01
 ลาดตะเคียน362308.29138139.42228146.14144117.64
 บ้านนา1311511.455736511.341882412.774308419.53
 บ่อทอง346246.94399276.77412184.37416163.85
 หนองกี่85310111.846046310.43480428.75487326.57
 นาแขม2543714.573204413.752243917.412394418.41
 เขาไม้แก้ว4905411.022253013.335765910.241592918.24
 วังท่าช้าง74915821.0987917119.4570510414.7588316618.80
 รวมทั้งหมด6,10481713.385,67470112.355,1335059.845,38465412.15
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 24 เมษายน 2560