DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ตลาด867343.921,6021086.741,842372.011,963402.04
 บางพึ่ง943333.50796313.89926181.9413753.65
 บางจาก1,48017711.961,28715111.731,72921012.151,83724313.23
 บางครุ6517311.21542529.595778013.86578295.02
 บางหญ้าแพรก5368215.3089417219.242503012.004929118.50
 บางหัวเสือ17673.9815253.2949510.20518183.47
 สำโรงใต้701115.712606725.7724472.87621016.13
 บางยอ441194.31421184.28423194.49481214.37
 บางกะเจ้า31561.9030372.31291124.1228520.70
 บางน้ำผึ้ง193147.2513996.4721341.88204209.80
 บางกระสอบ14742.7213400.0013410.7514732.04
 บางกอบัว543264.79467194.07465204.30444245.41
 ทรงคนอง1100.00217135.99600.00600.00
 สำโรง976101.0267240.6058461.03147117.48
 สำโรงกลาง1402014.293023110.26721115.28328175.18
 รวมทั้งหมด7,4895166.898,1886878.397,8054605.897,6295347.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 กุมภาพันธ์ 2560