DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางพลีใหญ่601233.83691263.76600355.83713385.33
 บางแก้ว1,044545.17459245.23520101.92897273.01
 บางปลา1,3741198.661,23419215.56775648.26760425.53
 บางโฉลง35212134.384064210.34529417.75587396.64
 ราชาเทวะ1,00918117.9477413016.8087615517.6986716819.38
 หนองปรือ7667.891832513.662773211.553223510.87
 รวมทั้งหมด4,45650411.313,74743911.723,5773379.424,1463498.42
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 กุมภาพันธ์ 2560