DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางบ่อ1,321997.491,285886.85287258.711,008292.88
 บ้านระกาศ1002323.001572113.38151127.951041514.42
 บางพลีน้อย1992613.0710088.00211178.062354017.02
 บางเพรียง200147.00195115.64215198.84248135.24
 คลองด่าน504214.17462194.11693618.80712354.92
 คลองสวน20220.99163169.821261814.292600.00
 เปร็ง9111.11175126.861813217.681563321.15
 คลองนิยมยาตรา14164.266116.671002929.0010330.00
 รวมทั้งหมด2,6761927.172,5431766.921,96421310.852,4991686.72
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 กุมภาพันธ์ 2560