DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปากน้ำ1,476654.401,736663.802,0491045.082,137823.84
 สำโรงเหนือ3,8243148.213,8052897.603,0142779.192,72535212.92
 บางเมือง3,1922688.404,0212957.343,3912035.993,1791956.13
 ท้ายบ้าน1484228.381293527.13731621.92800354.38
 บางปูใหม่1,7811427.972,10222710.801,60738223.772,29824410.62
 แพรกษา2,564411.60624142.242,555220.86859435.01
 บางโปรง355164.51469153.20425194.4717984.47
 บางปู672111.6445320.4449930.6044771.57
 บางด้วน777769.78613172.77801374.62715476.57
 บางเมืองใหม่7609312.247458110.877829712.4085011613.65
 เทพารักษ์3,2332056.343,8863659.393,2212407.453,6982286.17
 ท้ายบ้านใหม่3,2292176.722,7461093.972,661682.562,914943.23
 แพรกษาใหม่302144.64452245.31627416.54764597.72
 รวมทั้งหมด22,3131,5046.7421,7811,5397.0721,7051,5096.9521,5651,5107.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 กุมภาพันธ์ 2560