DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง26662.26253124.7423793.80235135.53
 แสนตุ้ง536315.78530346.42525529.905295510.40
 วังตะเคียน280103.57267176.37281155.34262186.87
 ท่าโสม27093.33242114.55262103.82229114.80
 สะตอ3203510.943073310.752944214.29269207.43
 ประณีต418122.87367102.72352102.84195157.69
 เทพนิมิต16995.3325983.0925272.78288124.17
 ทุ่งนนทรี243218.64224135.80221125.43213125.63
 รวมทั้งหมด2,5021335.322,4491385.632,4241576.482,2201567.03
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2561