DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เบตง1,73727115.602,112632.981,761452.561,803603.33
 ยะรม728527.14674629.206786910.18730598.08
 ตาเนาะแมเราะ68315222.2562811518.316878712.6667810815.93
 อัยเยอร์เวง305154.92339226.49402256.22287248.36
 ธารน้ำทิพย์2837225.442947926.872827827.662758832.00
 รวมทั้งหมด3,73656215.044,0473418.433,8103047.983,7733398.98
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 กุมภาพันธ์ 2560