DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สะเตง4,2813788.836,9094556.596,7064366.505,4024358.05
 บุดี1,0911049.531,04512311.771,04612211.661,04110910.47
 ยุโป854607.03762516.69855768.89792536.69
 ลิดล543122.2150891.77528224.17552173.08
 ยะลา1,326685.13682466.741,337362.69658294.41
 ท่าสาป899121.33908202.20884171.9281610412.75
 ลำใหม่630436.83597437.20585376.32656355.34
 หน้าถ้ำ3714010.78291144.8148116734.72297134.38
 ลำพะยา3443811.053374112.17341329.38333309.01
 เปาะเส้ง4555211.43368236.25428204.6730761.95
 พร่อน5065410.67483408.284755411.37500438.60
 บันนังสาเรง3275617.137047210.23802728.986808812.94
 สะเตงนอก207104.831,363795.801,389503.601,412674.75
 ตาเซะ29472.38294165.4428672.455147.84
 รวมทั้งหมด12,1289347.7015,2511,0326.7716,1431,1487.1113,4971,0337.65
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 กุมภาพันธ์ 2560