DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา240218.75250239.20229166.99381256.56
 บางเตย300.003133.332314.351152320.00
 บางยาง900.00831720.48871314.94204199.31
 บางแตน2182411.012172712.4423093.9121062.86
 บางพลวง30930.97317175.36293165.4613985.76
 บางปลาร้า1612213.661632414.7217384.62161159.32
 บางขาม23417.3927311.113026.671113430.63
 กระทุ่มแพ้ว400.007722.6011365.31600.00
 รวมทั้งหมด967747.651,13711410.031,178716.031,3271309.80
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 เมษายน 2560