DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หนองละลอก11487.0212775.513436017.495889616.33
 หนองตะพาน3026.671400.0024729.171481610.81
 ตาขัน57818832.5360820032.8959322137.2773525034.01
 บางบุตร5836110.46639528.14582518.76480347.08
 หนองบัว2142813.0813685.882602911.1573516522.45
 ชากบก4716914.654608217.834808617.924428419.00
 รวมทั้งหมด1,99035617.891,98434917.592,28245419.893,12864520.62
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มีนาคม 2560