DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน60812420.3936212033.153387121.0155911821.11
 วังหว้า1974723.862365322.462394719.6742811627.10
 ชากโดน11218.181000.0026311.542192812.79
 เนินฆ้อ2414.173339.09791822.782505522.00
 กร่ำ3174012.6218527.7824312.503204714.69
 ชากพง1516.6710232.9435192.561071816.82
 กระแสบน87910.3435411.4331961.8826793.37
 บ้านนา51811422.0148815130.9449213527.4449513928.08
 ทุ่งควายกิน80421226.3760818229.93689415.951,19619416.22
 กองดิน841315.482613312.647168.457256.94
 คลองปูน1900.004249.52349339.4630310.00
 พังราด1616.252015.005135.8829482.72
 ปากน้ำกระแส542240.741715.8824520.8329610033.78
 ห้วยยาง1271310.241782815.731761810.231761910.80
 สองสลึง210199.052400.002464317.483005919.67
 รวมทั้งหมด3,09161819.992,43458824.163,47444112.695,00991818.33
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มีนาคม 2560