DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางละมุง49524549.495789816.9645340.88555203.60
 หนองปรือ2,4471586.463,1242568.192,8452508.791,29319114.77
 หนองปลาไหล3555716.063744211.23500357.002782810.07
 โป่ง1695331.361231411.382092712.923834612.01
 เขาไม้แก้ว375246.4043071.63292134.4514053.57
 ห้วยใหญ่1,2351068.58850273.18687233.35642284.36
 ตะเคียนเตี้ย499275.41184105.43671527.75183137.10
 นาเกลือ198147.0769011716.96655588.855387413.75
 รวมทั้งหมด5,77368411.856,3535718.996,3124627.324,01240510.09
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 28 มกราคม 2560