DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปากน้ำ915727.87366328.742,068914.401,664674.03
 สำโรงเหนือ2,1411808.412,0611487.182,6851616.002,6641646.16
 บางเมือง3,2183029.383,51640711.583,8123779.893,5022938.37
 ท้ายบ้าน1664225.301975427.412216127.601805228.89
 บางปูใหม่1,11270.631,261110.871,01590.891,163131.12
 แพรกษา2,206210.952,254341.512,839351.23847121.42
 บางโปรง616193.08589152.55527397.40222156.76
 บางปู581223.79580233.97000.00598122.01
 บางด้วน8159812.027728110.496928311.997137710.80
 บางเมืองใหม่827698.34786678.527628911.686759614.22
 เทพารักษ์2,7811736.223,1032156.932,6971796.642,5912017.76
 ท้ายบ้านใหม่2,9052649.092,3921797.482,8461645.763,5202517.13
 แพรกษาใหม่818506.11872414.70743527.00619345.49
 รวมทั้งหมด19,1011,3196.9118,7491,3076.9720,9071,3406.4118,9581,2876.79
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 8 กุมภาพันธ์ 2560