DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กายูบอเกาะ61910116.326009215.334187618.182873311.50
 กาลูปัง1000.003484613.223525.713515114.53
 กาลอ3678122.073359327.763119931.832957425.08
 กอตอตือร๊ะ20420.0059730250.59591118.64631726.98
 โกตาบารู364297.974094310.513323610.842082913.94
 เกะรอ44818.182599034.75851112.941321914.39
 จะกว๊ะ1113834.231825731.3242321951.7722522.73
 ท่าธง7134.235697312.835606711.965385710.59
 เนินงาม9111.11701213.0050612.007029413.39
 บาลอ64519630.395936711.305098015.723765514.63
 บาโงย2876723.342887325.352878027.872979431.65
 บือมัง521528.8540315438.2147214931.5739112732.48
 ยะต๊ะ1182218.641634024.541253830.401645432.93
 วังพญา555447.93591345.75564254.43622447.07
 อาซ่อง38821.0546615533.2637914839.0544213330.09
 ตะโล๊ะหะลอ1824323.6351914026.97771114.2971912.68
 รวมทั้งหมด3,49266018.907,0231,48021.074,6861,05822.584,96189518.04
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 กุมภาพันธ์ 2560