DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บันนังสตา5567212.95543427.733296319.1553611020.52
 บาเจาะ7311.37937768.119149410.2812325.00
 ตาเนาะปูเต๊ะ1,0481009.541,003777.6879010613.42774263.36
 ถ้ำทะลุ227125.29208136.25210167.622372610.97
 ตลิ่งชัน1,18314011.831,19612910.791,14222019.261,03621720.95
 เขื่อนบางลาง5447.41464337.11457173.72500.00
 รวมทั้งหมด3,14132910.474,3513708.503,84251613.432,60038214.69
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 กุมภาพันธ์ 2560