DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 อุ้มผาง3273611.012753713.453698222.224066716.50
 หนองหลวง4536.674224.763525.711332619.55
 โมโกร36313637.4750819838.9845814832.3149918136.27
 แม่จัน38112232.0240413132.4345115634.5945014532.22
 แม่ละมุ้ง3133.3326726.9239717.951292317.83
 แม่กลอง4512.2219484.121815329.281844222.83
 รวมทั้งหมด1,16429925.691,44938326.431,53344829.221,80148426.87
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 4 กุมภาพันธ์ 2560