DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 พบพระ67616524.4164214622.7468113619.9766512218.35
 ช่องแคบ55812221.8659811218.7362811818.792825218.44
 คีรีราษฎร์42311727.6695325827.0766214021.151,66633319.99
 วาเล่ย์496377.466047312.0969913919.8961910116.32
 รวมไทยพัฒนา1,00623623.461,79930516.951,16518015.451,32027220.61
 รวมทั้งหมด3,15967721.434,59689419.453,83571318.594,55288019.33
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 4 กุมภาพันธ์ 2560