DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สามเงา18294.95265114.1514764.0815285.26
 วังหมัน20052.503427521.933806216.32369328.67
 ยกกระบัตร487408.21476428.82403348.44458306.55
 ย่านรี210167.62201188.96188168.51190189.47
 บ้านนา1241310.481181916.10911112.097667.89
 วังจันทร์2492911.652423514.46242177.022383916.39
 รวมทั้งหมด1,4521127.711,64420012.171,45114610.061,4831338.97
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 4 กุมภาพันธ์ 2560