DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ตากออก3964310.86436235.28391328.18346277.80
 สมอโคน273228.06258145.43251249.56234239.83
 แม่สลิด419348.114104711.46425378.71403307.44
 ตากตก3594913.652774114.802523011.90321309.35
 เกาะตะเภา355154.23354205.65322206.21302247.95
 ทุ่งกระเชาะ22352.24224125.3622394.04228114.82
 ท้องฟ้า59212821.6259414624.5859514824.8759217128.89
 รวมทั้งหมด2,61729611.312,55330311.872,45930012.202,42631613.03
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 4 กุมภาพันธ์ 2560