DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง227114.8528462.11303134.2925783.11
 แสนตุ้ง527305.69499234.61623375.94594325.39
 วังตะเคียน295206.78296175.74306134.25288175.90
 ท่าโสม294186.1225893.49308123.9024783.24
 สะตอ302216.95309154.853254313.23323185.57
 ประณีต179137.26216177.87244124.92246156.10
 เทพนิมิต287227.67257155.84243114.5324562.45
 ทุ่งนนทรี222219.46219209.13237239.70229229.61
 รวมทั้งหมด2,3331566.692,3381225.222,5891646.332,4291265.19
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 3 พฤศจิกายน 2561