DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา126,50315,90312.57123,42218,50614.99131,71416,51812.5417,6852,19112.39
 บุรีรัมย์84,9509,30210.9585,67910,86912.6983,73510,77612.8750,2925,80011.53
 สุรินทร์71,25210,03114.0876,40612,46216.3176,15811,69415.3544,1046,06413.75
 ชัยภูมิ42,4465,84213.7644,4436,64914.9649,3737,97216.1526,8783,92114.59
 รวมทั้งหมด325,15141,07812.63329,95048,48614.69340,98046,96013.77138,95917,97612.94
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 8 สิงหาคม 2565