DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ29,4153,55412.0833,2664,56713.7314,9131,81712.18000.00
 ชลบุรี41,4814,87311.7543,3994,53410.4520,5672,11910.30000.00
 ระยอง21,8521,9749.0321,6802,0339.3812,7911,1008.60000.00
 จันทบุรี17,8711,94510.8818,9992,47813.048,1811,03312.63000.00
 ตราด7,04673510.437,03182311.714,30452712.24000.00
 ฉะเชิงเทรา26,1143,44113.1827,9534,24115.1713,7521,94114.11000.00
 ปราจีนบุรี19,3611,9059.8422,3962,2089.8613,1181,49211.37000.00
 สระแก้ว29,0052,7769.5731,9253,39710.6418,7971,7799.46000.00
 รวมทั้งหมด192,14521,20311.03206,64924,28111.75106,42311,80811.10000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 พฤษภาคม 2565