DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ศรีสะเกษ51,7533,8957.5350,9074,1738.2041,3083,4338.31000.00
 อุบลราชธานี71,6286,7659.4469,0426,7719.8157,7905,89510.20400.00
 ยโสธร25,4792,71110.6428,5803,21311.2424,8222,79911.28000.00
 อำนาจเจริญ17,8082,05411.5318,2862,34712.8315,8192,25114.23000.00
 มุกดาหาร12,8151,41011.0013,2641,90814.3812,4611,71613.77000.00
 รวมทั้งหมด179,48316,8359.38180,07918,41210.22152,20016,09410.57400.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565