DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา124,42015,77312.68120,65318,50815.3487,42011,62913.30341852.94
 บุรีรัมย์82,3559,10911.0679,87410,29712.8964,3418,38513.03000.00
 สุรินทร์69,2539,54213.7872,89011,65015.9859,9409,47715.81000.00
 ชัยภูมิ41,4345,69313.7443,7506,47314.8042,8616,85115.98000.00
 รวมทั้งหมด317,46240,11712.64317,16746,92814.80254,56236,34214.28341852.94
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 24 มิถุนายน 2565