DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ30,0003,58811.9633,9224,64113.6823,9223,00912.58000.00
 ชลบุรี43,2695,09711.7846,1014,93910.7141,6204,24110.19000.00
 ระยอง22,6602,1259.3822,6702,27810.0520,6161,9559.48000.00
 จันทบุรี18,1111,98010.9319,8502,47012.4414,0601,79412.76000.00
 ตราด7,35976410.387,54889111.807,09788112.41000.00
 ฉะเชิงเทรา26,4673,47013.1128,9804,34114.9822,1963,05213.75000.00
 ปราจีนบุรี19,7791,9209.7122,9272,2279.7117,8211,6709.37000.00
 สระแก้ว29,1312,7769.5332,3103,45010.6826,0932,6049.98000.00
 รวมทั้งหมด196,77621,72011.04214,30825,23711.78173,42519,20611.07000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 24 มิถุนายน 2565