DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ24,1272,68111.116078413.84000.00000.00
 ชลบุรี34,8784,23112.131,130978.58000.00000.00
 ระยอง15,9301,4389.031,7611116.30000.00000.00
 จันทบุรี16,0561,72410.741,11013512.16000.00000.00
 ตราด6,26664310.265105911.57000.00000.00
 ฉะเชิงเทรา19,6722,59813.2185816919.70000.00000.00
 ปราจีนบุรี14,3231,4039.80813394.80000.00000.00
 สระแก้ว21,7382,0939.631,55426517.05000.00000.00
 รวมทั้งหมด152,99016,81110.998,34395911.49000.00000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565