DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี34,8523,3669.6638,1643,8109.9837,0433,5339.5422,7521,5516.82
 กาญจนบุรี39,1444,88312.4742,4495,36812.6543,8275,51112.5724,6132,73911.13
 สุพรรณบุรี34,6752,8508.2235,5653,0558.5935,9083,2659.0920,1041,5837.87
 นครปฐม33,5903,58810.6837,4174,75712.7138,8434,72012.1520,1761,8459.14
 สมุทรสาคร17,5151,6929.6617,0471,92411.2919,6622,12910.8310,3291,25612.16
 สมุทรสงคราม5,5094377.935,1283887.574,7003377.172,7252167.93
 เพชรบุรี19,1731,8179.4818,8552,07611.0121,0692,21110.4911,5081,0338.98
 ประจวบคีรีขันธ์19,1551,6218.4620,3092,0269.9821,1872,0509.688,9527528.40
 รวมทั้งหมด203,61320,2549.95214,93423,40410.89222,23923,75610.69121,15910,9759.06
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565