DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี14,5471,75112.0416,9402,07712.266,63183012.52000.00
 ปทุมธานี26,4512,1638.1826,9192,5609.5113,4771,2669.39000.00
 พระนครศรีอยุธยา19,0663,28617.2322,4024,15318.5411,4562,01717.61000.00
 อ่างทอง8,20696411.759,2311,20713.086,1675438.80000.00
 ลพบุรี19,0522,59113.6021,5083,28815.2912,1971,76614.48000.00
 สิงห์บุรี9,5138358.788,73891010.415,52960811.00000.00
 สระบุรี15,5672,91418.7216,6443,20119.237,5561,49219.75000.00
 นครนายก11,0691,47113.2911,1481,56214.017,13196413.52000.00
 รวมทั้งหมด123,47115,97512.94133,53018,95814.2070,1449,48613.52000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565