DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่55,9828,91115.9261,99010,42216.8140,5626,79416.75000.00
 ลำพูน11,8581,46712.3712,1601,58413.034,24146911.06000.00
 ลำปาง20,0782,37811.8424,0543,09412.8613,4821,91014.17000.00
 แพร่13,7041,78313.0114,2292,20415.497,4371,00213.47000.00
 น่าน22,3963,64716.2822,7233,84916.9410,4091,65915.94000.00
 พะเยา19,8102,56812.9619,2932,88014.939,4591,46215.46000.00
 เชียงราย42,5946,00614.1044,5506,54414.6920,6563,15615.28000.00
 แม่ฮ่องสอน15,7112,70917.2415,3362,52916.498,3471,38816.63000.00
 รวมทั้งหมด202,13329,46914.58214,33533,10615.45114,59317,84015.57000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565