DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช66,1606,2289.4173,3097,71610.5363,3095,9519.4019010.53
 กระบี่27,3971,8066.5928,7932,1847.5926,4081,8136.87000.00
 พังงา12,4139407.5710,9758307.5610,4848257.87000.00
 ภูเก็ต11,0731,27711.5312,8841,90114.758,72994410.81000.00
 สุราษฎร์ธานี39,7473,99610.0542,4215,22712.3231,4823,75311.92000.00
 ระนอง6,8696579.566,3026019.546,93070610.19000.00
 ชุมพร16,2341,75910.8419,1662,36912.3616,4381,93011.74000.00
 รวมทั้งหมด179,89316,6639.26193,85020,82810.74163,78015,9229.7219010.53
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มิถุนายน 2565